Prieskum trhu sa aj naďalej môže realizovať telefonicky

Stylish woman in green casual sweater and hat outdoor on bridge with river view at warm sunny summer day talks on mobile phone smile and laugh enjoy conversation

Možnosť vyjadriť svoje názory a postoje prostredníctvom telefonického výskumu zostáva aj po prijatí nového zákona o elektronických komunikáciách plne zachovaná.

Prvého februára 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Tento nový zákon priniesol pre call centrá nové požiadavky na získanie súhlasu od volaného a zmenil podmienky vykonávania priameho marketingu. Priamym marketingom sa na základe tohto zákona myslí predovšetkým  ponuka rôznych produktov a služieb.

Nový zákon však nijako nelimituje prieskum trhu vykonávaný telefonickým dopytovaním.

Členovia SAVA prehlasujú, že v rámci svojej činnosti nevykonávajú priamy marketing. Výskumné telefonovanie za účelom prieskumu trhu a zisťovania verejnej mienky  nie je nikdy spojené s priamym marketingom (predajom). Cieľom výskumu je zistiť postoje a názory populácie na skúmanú problematiku.

Výskum trhu a verejnej mienky prostredníctvom telefonického dopytovania preto naďalej slúži svojmu poslaniu, ktorým je zisťovanie nálad a názorov v spoločnosti. Nový zákon o elektronických komunikáciách ho nijako neobmedzil.