Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom webovej stránky www.sava.sk a spracovávateľom vašich osobných údajov je asociácia SAVA
Slovenská asociácia výskumných agentúr so sídlom Rustaveliho 4/c, 831 06 Bratislava.
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 903 221 515, písomne na adrese SAVA
Slovenská asociácia výskumných agentúr,
 Rustaveliho 4/c, 831 06 Bratislava, alebo e-mailom na sava@sava.sk.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, sa snažíme minimalizovať so zreteľom na kvalitné splnenie služieb, tak, aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracovávame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

  • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko (fyzická osoba – nepodnikateľ), prípadne názov spoločnosti, alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
  • Kontaktné údaje, ktorými sú Vaša poštová a/alebo e-mailová adresa, telefónne číslo.
  • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup a podobne.
  • Záznamy e-mailovej, chatovej a SMS komunikácie, registra telefónnych hovor, nájomných zmlúv, prípadne inej komunikácie s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
  • Geolokalizačné údaje – ide o geografické údaje z webového prehliadača alebo aplikácii počítača, resp. mobilných zariadení. Tieto údaje môžu slúžiť v zmysle používania cookies.

ÚČELY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame najmä pre potrebu komunikácie s Vami ohľadom zadania spísaného Vami online chatom, emailom, telefonicky alebo písomne poštou.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely správy registratúry, či vybavovania sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

Je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.
Alebo je spracovávanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme.
Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracovávaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti
Advokátske a právne kancelárie
Znalci a súdni znalci
Inkasné spoločnosti a exekútori
Súdy a orgány činné v trestnom konaní
Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať iba do momentu, než svoj súhlas neodvoláte.
V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená.
V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah.
V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. je lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracovávaní vašich osobných údajov sme pripravení chrániť Vaše práva.
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovávania.
Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracovávané nezákonne.
Ak sú vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Máte právo na obmedzenie spracovávania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
Máte právo namietať na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovávanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
Máte právo na prenos údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 915 770303, písomne na adrese SAVA
Slovenská asociácia výskumných agentúr,
 Rustaveliho 4/c, 831 06 Bratislava
, alebo e-mailom na sava@sava.sk.
Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

POLITIKA COOKIES