Stanovy

Stanovy na stiahnutie

SAVA – Slovenská asociácia výskumných agentúr
Združenie agentúr pre výskum trhu (ďalej len Združenie)

Čl. I
Základné ustanovenia

1.1 Združenie agentúr pre výskum trhu je výberovým Združením právnických a fyzických osôb, ktorého členovia sú agentúry alebo fyzické osoby zaobe-rajúce sa výskumom trhu a verejnej mienky, ktoré sú registrované k pod-nikaniu v Slovenskej republike.

1.2 Združenie používa vo svojom názve skratku SAVA a jeho sídlom je Rustaveliho 4c, 831 06  Bratislava

1.3 Združenie je právnickou osobou a zakladá sa na dobu neurčitú.

1.4 Združenie sa môže stať členom ďalších združení, asociácií, ktoré majú podobné zameranie a ciele.

Čl. II
Účel Združenia

2.1 Účelom Združenia (SAVA) je:

a) presadzovanie a ochrana spoločných záujmov jeho členov a ich zastupovanie a reprezentácia pri jednaní so štátnymi orgánmi a neštátnymi organizáciami,
b) dbať u svojich členov na dodržiavanie všetkých metodických a etických štandardov výskumu trhu a verejnej mienky a to najmä voči klientom členov Združenia,
c) dohliadať, že jeho členovia pri svojej činnosti budú zachovávať maximálny stupeň objektivity, budú nestranní ku ktorejkoľvek politickej strane, hnutiu alebo skupine výrobcov (jednotlivému výrobcovi) a vylúčia pri svojej činnosti akýkoľvek druh reklamy, či už politickej strane, hnutiu alebo výrobcovi (skupine výrobcov),
d) Združenie prijíma ako záväzné pre svojich členov, odporúčania obsiahnuté v „Medzinárodnom kódexe pre marketingový a sociálny prieskum“, ktorý vydala Medzinárodná obchodná komora a ESOMAR (ICC/ESOMAR),
e) dozerať, že členovia Združenia nebudú spájať výskum trhu a verejnej mienky s aktivitami s ním nezlučiteľnými, t. j. najmä reklamou, predajom tovaru a služieb, zberom objednávok a pod. – v súlade so „Záväznými pravidlami ESOMARu“,
f) vytvárať priestor pre diskusiu a riešenie spoločných odborných a ďalších problémov svojich členov, výmenu skúseností, definovanie metód výskumných a pracovných postupov a obhajobu spoločných záujmov odboru,
g) objasňovať verejnosti a médiám účel, princípy a výsledky výskumu trhu a verejnej mienky, zúčastňovať sa odborných diskusií a publikácií v danom odbore,
h) prezentácia slovenského výskumu trhu a verejnej mienky na medzinárodných fórach,
i) tam, kde je to účelné, zabezpečovať za úhradu spoločné metodické pomôcky, organizovať semináre a ďalšie aktivity, ak sa na ich poriadaní zhodne aspoň 50 % jeho členov
j) vytvárať štandardy odporúčaných postupov pri výskume trhu a zverejňovať ich pod názvom Základné štandardy Združenia SAVA (ďalej Základné štandardy). Základné štandardy tvoria neoddeliteľnú súčasť stanov.

Čl. III
Osoby oprávnené jednať menom Združenia

3.1 Vo všetkých veciach vyplývajúcich z účelu Združenia je oprávnený jednať ako štatutárny orgán predsedníctvo a jeho menom predseda. V prípade jeho neprítomnosti podpredseda.

3.2 Právomoc štatutárneho orgánu vrátane podpisového práva, môže byť v obmedzenom rozsahu delegovaná na tajomníka Združenia.

3.3 Sekretariát Združenia riadi tajomník, ktorý Združenie zastupuje v rozsahu splnomocnenia udeleného predsedníctvom.

Čl. IV
Podmienky vstupu

4.1 Členom sa môžu stať právnické a fyzické osoby (podľa článku 1.1), ktoré spĺňajú a dodržiavajú všetky platné Základné štandardy Združenia v oblasti činnosti, v ktorej sú aktívne.

4.2 Riadny člen spĺňa podmienky vstupu (článok 4.1) a dodržiava všetky platné Základné štandardy.
Pridružený člen nie je aktívny vo všetkých oblastiach výskumnej činnosti, spĺňa podmienky vstupu (článok 4.1) a dodržiava aspoň jeden zo Základných štandardov.
Čakateľom je taká právnická osoba (článok 1.1), ktorá prejavila záujem o členstvo v Združení a ktorá sa zaviazala, že do 6 mesiacov odo dňa preja-venia záujmu zosúladí svoju činnosť podľa Základných štandardov. Čakateľ nie je členom združenia.

Čl. V
Práva a povinnosti členov Združenia

5.1 Členovia Združenia sú povinní:
a) dodržiavať stanovy
b) zaplatiť členský vklad
c) dodržiavať všetky Základné štandardy Združenia, ktoré sa týkajú činnosti člena
d) podriaďovať sa kontrolám plnenia Základných štandardov Združenia, podľa interných smerníc Združenia

5.2 Členovia Združenia majú nasledovné práva:
a) zúčastňovať sa Valných zhromaždení a hlasovať
b) zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva
c) nahliadať do účtovníctva a výkazníctva
d) zúčastňovať sa a podieľať sa na aktivitách Združenia
e) predkladať návrhy na rokovanie predsedníctva a valnej hromady
f) vystúpiť zo Združenia bez udania dôvodu

Čl. VI
Vstupné členské vklady členov Združenia

6.1 Výška vstupného jednorázového členského vkladu je stanovená vo výške 830€ na jedného člena.

6.2 Vstupný členský vklad uhradí člen Združenia pri svojom vstupe na účet Združenia. Tento vklad je splatný v lehote, ktorú schváli ustanovujúce valné zhromaždenie Združenia. Pri oneskorení s jeho úhradou, zaplatí člen poplatok z oneskorenia vo výške 1 % zo schváleného vstupného vkladu podľa odst. 1, za každý započatý mesiac oneskorenia až do zaplatenia.

Čl. VII
Zásady hospodárenia

7.1 Združenie je právnickou osobou a hospodári so svojim majetkom a na svoj účet.

7.2 Na úhradu nákladov spojených s činnosťou Združenia slúži jednak vstupný členský vklad podľa čl. VII, ďalej príjmy za adresné špecializované služby poskytované členom Združenia na zmluvnom základe a za dohodnuté ceny ako aj dary.

7.3 Vytvorený zisk používa Združenie v tomto poradí:
a) na úhradu zákonom stanovených daní,
b) na tvorbu fondov – podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o použití prípadného disponibilného zisku rozhodne valné zhromaždenie.

7.4 Združenie vytvára rezervný fond vo výške 10 % z vložených vstupných členských vkladov, ktorý bude doplňovaný ročne, prídelom zo zisku vo výške 5 % až do dosiahnutia 50 % výšky vstupných členských vkladov.

7.5 Ďalšie fondy môže Združenie tvoriť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a podľa obecne záväzných predpisov.

7.6 Prípadnú stratu z hospodárenia hradí Združenie z rezervného fondu. Ak tieto zdroje nestačia, bude sa postupovať podľa rozhodnutia valného zhromaž-denia.

7.7 Vo veciach účtovníctva a výkazníctva postupuje Združenie podľa obecne záväzných predpisov.

7.8 Združenie ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia Zdru-ženia ručia za záväzky Združenia do výšky svojich vstupných vkladov, po-kiaľ valné zhromaždenie nestanoví uhradzovaciu povinnosť členov. Táto prípadná uhradzovacia povinnosť je obmedzená dvojnásobkom vstupného členského vkladu podľa čl. VI.

Čl. VIII
Orgány Združenia

8.1 Združenie má tieto orgány:
a) Valné zhromaždenie
b) Predsedníctvo
c) Tajomník

Čl. IX
Valné zhromaždenie a jeho pôsobnosť

9.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Každý člen je v nej zastúpený jedným predstaviteľom, ktorým je jeho štatutárny orgán (riaditeľ, konateľ, predseda predstavenstva) alebo ním poverený zástupca na základe písomnej plnej moci.

9.2 Pri hlasovaní má každý:

  • riadny člen Združenia štyri rozhodujúce hlasy,
  • pridružený člen, ktorý dodržiava aspoň dva zo Základných štandardov má tri rozhodujúce hlasy,
  • pridružený člen, ktorý dodržiava jeden zo Základných štandardov má dva rozhodujúce hlasy.

9.3 Valné zhromaždenie sa stretáva najmenej 4x za rok. Jeho zasadanie zvoláva predsedníctvo Združenia písomnou pozvánkou, v ktorej musí byť uvedený program rokovania. Termín konania valného zhromaždenia musí byť všet-kým členom Združenia oznámený najneskôr 3 týždne pred konaním valné-ho zhromaždenia a všetky podklady k prejednaniu najneskôr 1 týždeň pred konaním. Program a rokovanie valného zhromaždenia pripravuje tajomník Združenia a predkladá predsedníctvu.

9.4 Tajomník sa taktiež zúčastňuje rokovania valného zhromaždenia s hlasom poradným.

9.5 Do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) rozhodovanie o zmenách stanov,
b) voľba a odvolanie členov predsedníctva Združenia,
c) schválenie plánu činnosti Združenia na kalendárny rok,
d) schválenie vyhodnotenia činnosti Združenia za uplynulé obdobie,
e) schválenie účtovnej závierky za uplynulý rok a rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
f) rozhodovanie o zmenách a o prijatí nových Základných štandardov Združenia,
g) rozhodovanie o prijatí nových členov,
h) rozhodovanie o vylúčení členov,
i) schválenie pravidiel pre prevádzanie nezávislých kontrol Združenia zameraných na dodržiavanie metodických a etických noriem pri činnosti svojich členov,
j) rozhodovať o spôsobe úhrady prípadnej straty z hospodárenia, pokiaľ k jej krytiu nepostačujú zdroje rezervného fondu Združenia podľa čl. VII (odstavec 7.6),
k) rozhodovať o zániku Združenia, menovať jeho likvidátora a schvaľovať spôsob majetkového vysporiadania likvidačného zostatku.

9.6 Závery k otázkam, ktoré vyžadujú vyjadriť spoločnú vôľu členov Združenia, sa prijímajú uznesením. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomné prostredníctvom svojich predstaviteľov najmenej dve tretiny členov Združenia. Opakované valné zhromaždenie môže byť zvolané najskôr za dva týždne po konaní valného zhromaždenia, ktoré nebolo uznášania schopné, pokiaľ je na ňom zastúpených najmenej 50 % členov Združenia.

9.7 Hlasovanie o jednotlivých bodoch programu je verejné, pokiaľ valné zhro-maždenie nerozhodne väčšinou prítomných členov o tom, že hlasovanie ku konkrétnej otázke bude tajné.

9.8 K prijatiu uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V otázkach uvedených v odst. 9.9 sa však vyžaduje 2/3 väčšina hlasov prítomných členov a v otázkach uvedených v odst. 9.10 sa k prijatiu vyžaduje 3/4 väčšina hlasov všetkých členov Združenia.

9.9. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov je vždy potrebná pri:
– schválení účtovnej závierky za uplynulý rok a rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
– rozhodovaní o prijatí alebo vylúčení člena Združenia,
– schválení pravidiel pre prevádzanie nezávislých kontrol Základných štandardov Združenia zameraných na dodržiavanie metodických a etických noriem pri činnosti svojich členov.
– rozhodovaní o zmenách stanov Združenia,

9.10 Trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých členov je potrebná pri:
– rozhodovaní o zániku Združenia a spôsobe majetkového vysporiadania likvidačného zostatku.

Čl. X
Revízor financií

10.1 Je volený losovaním na valnom zhromaždení. Je zástupcom členskej agentúry, ktorá nemá zástupcu v predsedníctve

10.2 Funkčné obdobie revízora je zhodné s funkčným obdobím predsedníctva.

10.3 Kontroluje:
• formálnu aj obsahovú stránku vedenia účtovníctva a správy majetku,
• dodržanie a plnenie jednotlivých položiek rozpočtu,
• dodržiavanie postupov schvaľovania finančných úkonov predsedníctvom SAVA
• vykonáva inventarizáciu majetku
10.4 Je povinný predkladať správu o vykonaní kontroly predsedníctvu najmenej 1x ročne valnému zhromaždeniu.

Čl. XI
Predsedníctvo a jeho pôsobnosť

11.1 Predsedníctvo je štatutárnym kolektívnym riadiacim orgánom Združenia. Je trojčlenné a skladá sa z predsedu, dvoch miestopredsedov.

11.2 Predsedníctvo je volené valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov a to menovite v poradí predseda, miestopredsedovia a ostatní členovia. Opätovné zvolenie je možné. Predstaviteľ člena Združenia môže byť členom predsedníctva najdlhšie na dobu dvoch funkčných období po sebe idúcich, t.j. najdlhšie na dobu štyroch rokov.

11.3 Predsedníctvo rozhoduje o všetkých otázkach činností Združenia, ktoré nespadajú do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia. V období medzi zasadaniami valného zhromaždenia riadi bežnú činnosť Združenie. Pri svojej činnosti je predsedníctvo viazané uzneseniami valného zhromaždenia.

11.4 Predsedníctvo sa stretáva na pravidelných zasadaniach najmenej štyrikrát ročne. Inak podľa potreby. Zasadanie predsedníctva zvoláva predseda písomnou pozvánkou. Rokovania predsedníctva sa zúčastňuje tajomník menovaný predsedníctvom Združenia s hlasom poradným.

11.5 Predsedníctvo pripravuje všetky podklady a materiály určené prejednaniu valným zhromaždením a predkladá ich členom Združenia najmenej 3 týždne pred jeho zasadaním.
Predkladá valnému zhromaždeniu:
– návrh účtovnej závierky za uplynulý rok,
– návrh vyhodnotenia činností za uplynulé obdobie,
– plán činností na kalendárny rok,
– návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
– návrhy na prijatie nových členov Združenia.

11.6 Rokovanie predsedníctva riadi jeho predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda v určenom poradí. Svoje rozhodnutia prijíma predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Pre uznášanie schopnosti predsedníctva je nevyhnutná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu.

11.7 Podpisovanie za Združenie prebieha tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu Združenia pripojí svoj podpis predseda alebo podpredseda.

Čl. XII
Tajomník

12.1 Tajomník:
a) jedná menom Združenia v pracovno – právnych vzťahoch voči zamestnancom Združenia na základe delegácie právomoci pred sedníctvom,
b) v činnostiach, ktoré vyplývajú z účelu Združenia, jedná v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia, na základe splnomocnenia alebo rozhodnutia predsedníctva,
c) riadi sekretariát Združenia a za výkon svojej funkcie zodpovedá predsedníctvu, ktorým bol menovaný.

12.2 Tajomník môže byť splnomocnený predsedníctvom (predsedom) k rokovaniu menom Združenia a k zastupovaniu Združenia navonok. To platí i o podpisovaní písomností s tým spojenými.

Tajomník ďalej :
– vedie odbornú, finančnú, hospodársku a správnu agendu Združenia,
– udržuje informačný systém potrebný pre činnosť Združenia,
– organizuje a sprostredkuje poskytovanie adresných špecializova-ných služieb za úhradu a to ako pre členov Združenia, tak i mimo nich – vždy na zmluvnom základe.

Čl. XIII
Vznik a zánik členstva

13.1 Členstvo v Združení vzniká na základe pristúpenia k stanovám.
13.2 Zakladajúcimi členmi Združenia sú organizácie uvedené v prílohe č. 1 stanov, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

13.3 Ďalšie organizácie sa môžu stať členmi Združenia, ak ich činnosť zodpovedá účelu Združenia a súhlas s ich prijatím prejaví potrebná väčšina členov Združenia podľa ust. čl. IX odst. 9.9 a ak pristúpia bez výhrad k stanovám Združenia.

13.4 Člen Združenia môže kedykoľvek zo Združenia vystúpiť, ak vypovie členstvo aspoň 2 mesiace pred koncom kalendárneho roka, doručením písomnej výpovede na sekretariát Združenia.

13.5 Člen Združenia môže byť vylúčený uznesením valného zhromaždenia ak:
a) opakovane porušil svoje povinnosti člena Združenia,
b) svojím jednaním poškodil dobré meno Združenia.

13.6 Ak zanikne právna subjektivita člena Združenia, taktiež týmto dňom zanikne jeho členstvo v Združení, pokiaľ jeho práva a záväzky neprejdú na jeho právneho nástupcu. V prípade, že zaniknutá organizácia nemá práv neho nástupcu, bude zostatok jej majetkového podielu vysporiadaný podľa platných predpisov o likvidácii.

13.7 V prípade vylúčenia člena zo Združenia sa majetkový podiel nevracia.

Čl. XIV
Zánik (likvidácia) Združenia a majetkové vysporiadanie

14.1 Združenie zaniká uznesením valného zhromaždenia.

14.2 V prípade zániku Združenia sa použijú primerane príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

14.3 V prípade zániku Združenia prevedie likvidátor menovaný valným zhromaždením jeho likvidáciu a zabezpečí vysporiadanie jeho práv a záväz-kov. Prípadný zostatok aktív alebo pasív rozdelí medzi členov Združenia rovnakým dielom, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne o inom spôsobe vysporiadania likvidačného zostatku.

Čl. XV
Záverečné ustanovenia

15.1 Združenie vzniká, nadobúda práv a vstupuje do záväzkov dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

15.2 Prvopis týchto stanov je uložený na sekretariáte Združenia. Každý člen Združenia obdrží jednu overenú kópiu stanov.