Stanovy

STANOVY

SAVA – Slovenská asociácia výskumných agentúr (ďalej len Združenie)

čl. I
Základné ustanovenia

1.1 Združenie agentúr pre výskum trhu je   výberovým združením fyzických a právnických osôb, ktorého členovia sú agentúry alebo fyzické osoby zaoberajúce sa výskumom trhu a verejnej mienky, ktoré sú registrované k podnikaniu v Slovenskej republike.

1.2 Združenie používa vo svojom názve skratku SAVA a jeho sídlom je Rustaveliho 4c, 831 06 Bratislava, Slovenská republika.

1.3 Združenie je právnickou osobou a zakladá sa na dobu neurčitú.

1.4 Združenie sa môže stať členom ďalších združení, asociácií, ktoré majú podobné zameranie a ciele.

čl. II
Účel Združenia

Účelom Združenia (SAVA) je:

2.1 Presadzovanie a ochrana spoločných záujmov jeho členov a ich zastupovanie a reprezentácia pri jednaní so štátnymi orgánmi a neštátnymi organizáciami.

2.2 dbať u svojich členov na dodržiavanie všetkých metodických a etických štandardov výskumu trhu a verejnej mienky a to najmä voči klientom členov Združenia.

2.3 Dohliadať, že jeho členovia pri svojej činnosti budú zachovávať maximálny stupeň objektivity, budú nestranní ku ktorejkoľvek politickej strane, hnutiu alebo skupine výrobcov (jednotlivému výrobcovi) a vylúčia pri svojej činnosti akýkoľvek druh reklamy, či už politickej strane, hnutiu alebo výrobcovi (skupine výrobcov).

2.4 Podporovať a realizovať vzdelávaciu činnosť medzi verejnosťou a odbornými inštitúciami smerujúcu k zvyšovaniu povedomia o metodologických a etických štandardoch výskumu trhu a verejnej mienky.

2.5 Združenie prijíma ako záväzné pre svojich členov, odporúčania obsiahnuté v „Medzinárodnom kódexe pre marketingový a sociálny prieskum“, ktorý vydala Medzinárodná obchodná komora a ESOMAR (ICC/ESOMAR).

2.6 Dozerať, že členovia Združenia nebudú spájať výskum trhu a verejnej mienky s aktivitami s ním nezlučiteľnými, t. j. najmä reklamou, predajom tovaru a služieb, zberom objednávok a pod. – v súlade so „Záväznými pravidlami ESOMARu“.

2.7 Vytvárať priestor pre diskusiu a riešenie spoločných odborných a ďalších problémov svojich členov, výmenu skúseností, definovanie metód výskumných a pracovných postupov a obhajobu spoločných záujmov odboru.

2.8 Objasňovať verejnosti a médiám účel, princípy a výsledky výskumu trhu a verejnej mienky, zúčastňovať sa odborných diskusií a publikácií v danom odbore.

2.9 Prezentácia slovenského výskumu trhu a verejnej mienky na medzinárodných fórach.

2.10 Tam, kde je to účelné, zabezpečovať za úhradu spoločné metodické pomôcky, organizovať semináre a ďalšie aktivity, ak sa na ich usporiadaní zhodne aspoň 50 % jeho členov.

2.11 Vytvárať štandardy odporúčaných postupov pri výskume trhu a zverejňovať ich pod názvom Základné štandardy Združenia SAVA (ďalej Základné štandardy).

čl. III
Osoby oprávnené jednať menom Združenia

3.1 Vo všetkých veciach vyplývajúcich z účelu Združenia je oprávnený jednať ako štatutárny orgán predsedníctvo a jeho menom predseda. V prípade jeho neprítomnosti podpredseda.

3.2 Právomoc štatutárneho orgánu vrátane podpisového práva, môže byť v obmedzenom rozsahu delegovaná na tajomníka Združenia.

3.3 Sekretariát Združenia riadi tajomník, ktorý Združenie zastupuje v rozsahu splnomocnenia udeleného predsedníctvom.

čl. IV
Podmienky vstupu do Združenia

4.1 Členom sa môžu stať právnické a fyzické osoby (podľa článku 1.1), ktoré spĺňajú a dodržiavajú všetky platné Základné štandardy Združenia v oblasti činnosti, v ktorej sú aktívne.

4.2 SAVA rozoznáva jeden typ členstva a to riadne členstvo. Riadny člen Združenia, od prijatia ktorého uplynulo menej ako 24 mesiacov je považovaný za člena v skúšobnej dobe.

4.3 Čakateľom je taká právnická osoba (článok 1.1), ktorá prejavila záujem o členstvo v Združení a ktorá sa zaviazala, že do 6 mesiacov odo dňa prejavenia záujmu zosúladí svoju činnosť podľa Základných štandardov. Čakateľ nie je členom Združenia.

čl. V
Práva a povinnosti členov Združenia

5.1 Členovia Združenia sú povinní:
a) dodržiavať stanovy
b) platiť ročné členské poplatky
c) platiť mimoriadne členské poplatky, ktoré schváli Valné zhromaždenie Združenia
d) dodržiavať všetky Základné štandardy Združenia a kódexy združenia ESOMAR, ktoré sa týkajú činnosti člena
e) podriaďovať sa kontrolám plnenia Základných štandardov Združenia, podľa interných smerníc Združenia
f) informovať Predsedníctvo SAVA o každej zmene vlastníckej štruktúry člena Združenia do 30 dní od zápisu do OR SR

5.2 Členovia Združenia majú nasledovné práva:
a) zúčastňovať sa Valných zhromaždení a hlasovať
b) zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva
c) nahliadať do účtovníctva a výkazníctva
d) zúčastňovať sa a podieľať sa na aktivitách Združenia
e) predkladať návrhy na rokovanie predsedníctva a Valného zhromaždenia
f) vystúpiť zo Združenia bez udania dôvodu

čl. VI
Poplatok na pokrytie nákladov s procesom do vstupu do Združenia

6.1 Výšku jednorazového poplatku na pokrytie nákladov s procesom vstupu do Združenia určuje svojim rozhodnutím Valné zhromaždenie Združenia.

6.2 Poplatok na pokrytie nákladov s procesom vstupu do Združenia uhradí Čakateľ Združenia na účet Združenia. Tento vklad je splatný v lehote, ktorú schváli Valné zhromaždenie Združenia. Pri oneskorení s jeho úhradou, zaplatí člen poplatok z oneskorenia vo výške 1 % zo schváleného vstupného vkladu podľa odst. 1, za každý začatý mesiac oneskorenia až do zaplatenia.

6.3 Poplatok na pokrytie nákladov s procesom vstupu je nevratný. Nevracia sa ani v prípade, ak rozhodnutie o vstupe do SAVA bude negatívne alebo sa Čakateľ rozhodne do Združenia nevstúpiť.

čl. VII
Zásady hospodárenia

7.1 Združenie je právnickou osobou a hospodári so svojim majetkom a na svoj účet.

7.2 Na úhradu nákladov spojených s činnosťou Združenia slúžia všetky členské príspevky a poplatky od členov Združenia, ďalej príjmy za adresné špecializované služby poskytované členom aj nečlenom Združenia na zmluvnom základe a za dohodnuté ceny ako aj dary.

7.3 Vytvorený zisk používa Združenie v tomto poradí:
a) na úhradu zákonom stanovených daní,
b) na tvorbu fondov – podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o použití prípadného disponibilného zisku rozhodne valné zhromaždenie.

7.4 Ďalšie fondy môže Združenie tvoriť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a podľa všeobecne záväzných predpisov.

7.5 Vo veciach účtovníctva a výkazníctva postupuje Združenie podľa všeobecne záväzných predpisov.

7.6 Združenie ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom

čl. VIII
Orgány Združenia

8.1 Združenie má tieto orgány:
a) Valné zhromaždenie
b) Predsedníctvo
c) Tajomník

čl. IX
Valné zhromaždenie a jeho pôsobnosť

9.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Každý člen je v nej zastúpený jedným predstaviteľom, ktorým je jeho štatutárny orgán (riaditeľ, konateľ, predseda predstavenstva) alebo ním poverený zástupca na základe písomnej plnej moci.

9.2 Pri hlasovaní má každý riadny člen Združenia jeden hlas.

9.3 Valné zhromaždenie sa stretáva spravidla 4 krát za rok. Jeho zasadanie zvoláva predsedníctvo Združenia pozvánkou, v ktorej musí byť uvedený program rokovania. Termín konania valného zhromaždenia musí byť všetkým členom Združenia oznámený najneskôr 2 týždne pred konaním valného zhromaždenia a všetky podklady k prejednaniu najneskôr 1 týždeň pred konaním. Program a rokovanie valného zhromaždenia pripravuje tajomník Združenia a predkladá predsedníctvu.

9.4 Tajomník sa taktiež zúčastňuje rokovania valného zhromaždenia s hlasom poradným.

9.5 Do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) rozhodovanie o zmenách stanov,
b) voľba a odvolanie členov predsedníctva Združenia,
c) schválenie plánu činnosti Združenia na kalendárny rok,
d) schválenie vyhodnotenia činnosti Združenia za uplynulé obdobie,
e) schválenie účtovnej závierky za uplynulý rok a rozpočtu na príslušný kalendárny rok
f) rozhodovanie o zmenách a o prijatí nových Základných štandardov Združenia,
g) rozhodovanie o prijatí nových členov,
h) rozhodovanie o vylúčení členov,
i) prehodnotenie členstva v Združení pri zmene väčšinového vlastníka člena Združenia
j) schválenie pravidiel pre prevádzanie nezávislých kontrol Združenia zameraných na
dodržiavanie metodických a etických noriem pri činnosti svojich členov,
k) rozhodovanie o uskutočnení mimoriadnej kontroly dodržiavania Základných štandardov SAVA a etického kódexu ESOMAR-u u člena v skúšobnej dobe
l) rozhodovať o spôsobe úhrady prípadnej straty z hospodárenia
m) rozhodovať o zániku Združenia, menovať jeho likvidátora a schvaľovať spôsob majetkového vysporiadania likvidačného zostatku.

9.6 Závery k otázkam, ktoré vyžadujú vyjadriť spoločnú vôľu členov Združenia, sa prijímajú uznesením. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomné prostredníctvom svojich predstaviteľov najmenej dve tretiny členov Združenia. Opakované valné zhromaždenie môže byť zvolané najskôr za dva týždne po konaní valného zhromaždenia, ktoré nebolo uznášania schopné, pokiaľ je na ňom zastúpených najmenej 50 % členov Združenia.

9.7 Hlasovanie o jednotlivých bodoch programu je verejné, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne väčšinou prítomných členov o tom, že hlasovanie ku konkrétnej otázke bude tajné.

9.8 K prijatiu uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V otázkach uvedených v odst. 9.9 sa však vyžaduje 2/3 väčšina hlasov prítomných členov a v otázkach uvedených v odst. 9.10 sa k prijatiu vyžaduje 3/4 väčšina hlasov všetkých členov Združenia.

9.9. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov je vždy potrebná pri:
a) schválení účtovnej závierky za uplynulý rok a rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
b) rozhodovaní o prijatí alebo vylúčení člena Združenia,
c) schválení pravidiel pre prevádzanie nezávislých kontrol Základných štandardov Združenia zameraných na dodržiavanie metodických a etických noriem pri činnosti svojich členov.
d) rozhodovaní o zmenách stanov Združenia,

9.10 Trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých členov je potrebná pri rozhodovaní o zániku Združenia a spôsobe majetkového vysporiadania likvidačného zostatku.

čl. X
Revízor financií

10.1 Revízor financií je volený na valnom zhromaždení. Je zástupcom členskej agentúry, ktorá nemá zástupcu v predsedníctve

10.2 Funkčné obdobie revízora je zhodné s funkčným obdobím predsedníctva.

10.3 Kontroluje:
a) formálnu aj obsahovú stránku vedenia účtovníctva a správy majetku,
b) dodržanie a plnenie jednotlivých položiek rozpočtu,
c) dodržiavanie postupov schvaľovania finančných úkonov predsedníctvom SAVA
d) vykonáva inventarizáciu majetku
10.4 Je povinný predkladať správu o vykonaní kontroly Predsedníctvu najmenej 1krát ročne valnému zhromaždeniu.

čl. XI
Predsedníctvo a jeho pôsobnosť

11.1 Predsedníctvo je štatutárnym kolektívnym riadiacim orgánom Združenia. Je trojčlenné a skladá sa z predsedu a dvoch podpredsedov.

11.2 Predsedníctvo je volené valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov a to menovite v poradí predseda a podpredsedovia. Opätovné zvolenie je možné.

11.3 Predsedníctvo rozhoduje o všetkých otázkach činností Združenia, ktoré nespadajú do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia. V období medzi zasadaniami valného zhromaždenia riadi bežnú činnosť Združenia. Pri svojej činnosti je predsedníctvo viazané uzneseniami valného zhromaždenia.

11.4 Predsedníctvo sa stretáva na pravidelných zasadaniach podľa potreby. Zasadanie predsedníctva zvoláva predseda písomnou pozvánkou. Rokovania predsedníctva sa zúčastňuje tajomník menovaný predsedníctvom Združenia s hlasom poradným.

11.5 Predsedníctvo pripravuje všetky podklady a materiály určené prejednaniu Valným zhromaždením a predkladá ich členom Združenia najmenej 2 týždne pred jeho zasadaním.
Predkladá valnému zhromaždeniu:
a) návrh účtovnej závierky za uplynulý rok
b) návrh vyhodnotenia činností za uplynulé obdobie
c) plán činností na kalendárny rok
d) návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
e) návrhy na prijatie nových členov Združenia

11.6 Rokovanie predsedníctva riadi jeho predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda v určenom poradí. Svoje rozhodnutia prijíma predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Pre uznášanie schopnosti predsedníctva je nevyhnutná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

11.7 Podpisovanie za Združenie prebieha tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu Združenia pripojí svoj podpis predseda alebo podpredseda.

čl. XII
Tajomník

12.1 Tajomník:
a) jedná menom Združenia v pracovno – právnych vzťahoch voči zamestnancom Združenia na základe delegácie právomoci predsedníctvom,
b) v činnostiach, ktoré vyplývajú z účelu Združenia, jedná v súlade s uzneseniami Valného zhromaždenia, na základe splnomocnenia alebo rozhodnutia predsedníctva,
c) riadi sekretariát Združenia a za výkon svojej funkcie zodpovedá predsedníctvu, ktorým bol menovaný.

12.2 Tajomník môže byť splnomocnený predsedníctvom (predsedom) k rokovaniu menom Združenia a k zastupovaniu Združenia navonok. To platí i o podpisovaní písomností s tým spojenými.
Tajomník ďalej :
a) vedie odbornú, finančnú, hospodársku a správnu agendu Združenia,
b) udržuje informačný systém potrebný pre činnosť Združenia,
c) organizuje a sprostredkuje poskytovanie adresných špecializovaných služieb za úhradu a to ako pre členov Združenia, tak i mimo nich – vždy na zmluvnom základe.

čl. XIII
Vznik a zánik členstva

13.1 Členstvo v Združení vzniká na základe pristúpenia k stanovám

13.2 Zakladajúcimi členmi Združenia sú organizácie uvedené v prílohe č. 1 stanov, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

13.3 Ďalšie organizácie sa môžu stať členmi Združenia, ak ich činnosť zodpovedá účelu Združenia a súhlas s ich prijatím prejaví potrebná väčšina členov Združenia podľa ust. čl. IX odst. 9.9 a ak pristúpia bez výhrad k stanovám Združenia.

13.4 Valné zhromaždenie pripravuje a aktualizuje internú smernicu týkajúcu sa procesu vstupu nového člena do Združenia.

13.5 Člen Združenia môže kedykoľvek zo Združenia vystúpiť, ak vypovie členstvo aspoň 2 mesiace pred koncom kalendárneho roka, doručením písomnej výpovede na sekretariát Združenia.

13.6 Člen Združenia môže byť vylúčený uznesením valného zhromaždenia ak:
a) opakovane porušil svoje povinnosti člena Združenia,
b) svojím jednaním poškodil dobré meno Združenia.

13.7 Ak zanikne právna subjektivita člena Združenia, taktiež týmto dňom zanikne jeho členstvo v Združení, pokiaľ jeho práva a záväzky neprejdú na jeho právneho nástupcu. V prípade, že zaniknutá organizácia nemá právneho nástupcu, bude zostatok jej majetkového podielu vysporiadaný podľa platných predpisov o likvidácii.

13.8 V prípade vylúčenia člena zo Združenia sa majetkový podiel nevracia.

čl. XIV
Zánik (likvidácia) Združenia a majetkové vysporiadanie

14.1 Združenie zaniká uznesením valného zhromaždenia.

14.2 V prípade zániku Združenia sa použijú primerane príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

14.3 V prípade zániku Združenia prevedie likvidátor menovaný valným zhromaždením jeho likvidáciu a zabezpečí vysporiadanie jeho práv a záväzkov. Prípadný zostatok aktív alebo pasív rozdelí medzi členov Združenia rovnakým dielom, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne o inom spôsobe vysporiadania likvidačného zostatku.

čl. XV
Záverečné ustanovenia

15.1 Združenie vzniká, nadobúda práva a vstupuje do záväzkov dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

15.2 Prvopis týchto stanov je uložený na sekretariáte Združenia. Každý člen Združenia obdrží jednu overenú kópiu stanov.

 

V Bratislave, dňa 6. 11. 2023