Základné štandardy

Základné štandardy SAVA sú zoznamom minimálnych pravidiel a postupov, ktoré určujú rozsah činností výskumnej agentúry pri výskume a týmto zaručujú dosiahnutie požadovanej kvality u všetkých členov združenia SAVA. Základné štandardy SAVA sú zamerané výhradne na dodržiavanie formálne správnych postupov pri vykonávaní a spracovaní prieskumov trhu a sociologických prieskumov.

Cieľom zavádzania Základných štandardov do praxe je zvýšenie kvality a transaparentnosti metodických a technologických postupov voči zadávateľom prieskumov a výskumov, ako aj posilnenie celého odvetvia prieskumu trhu a verejnej mienky. Cieľom združenia SAVA je súčasne komunikovať princípy a význam Základných štandardov do radov odbornej, ale aj laickej verejnosti.

Všetky výskumné agentúry, ktoré sa zaoberajú marketingovým alebo sociologickým výskumom alebo výskumom verejnej mienky a prejavia záujem o vstup do združenia SAVA, musia splniť nasledovné základné podmienky riadneho alebo pridruženého člena:

  • výskumná agentúra sa dobrovoľne prihlási k plneniu minimálnych štandardov,
  • dodržiava všetky platné minimálne štandardy platné pre oblasť činnosti, v ktorej je aktívna,
  • súhlasí s kontrolou dodržiavania plnenia minimálnych štandardov členmi asociácie,
  • platí včas členské poplatky vo výške stanovenej podľa typu členstva.

Členská agentúra sa pri vstupe do združenia SAVA musí zaviazať, že do 6 mesiacov odo dňa vstupu bude spĺňať Základné štandardy SAVA a bude ochotná sa po tejto dobe zúčastniť na kontrole ich plnenia. Kontrolné postupy sú spracované vo forme interných smerníc – vykonávacích predpisov.

Členské agentúry sa pri vstupe do združenia SAVA musia taktiež zaviazať, že do 12 mesiacov odo dňa vstupu požiada jeden zástupca agentúry o členstvo v ESOMAR-e, a že budú dodržiavať Etický kódex ESOMAR-u.