Štandardy pre klientov

Štandardy pre klientov na stiahnutie

Pre zadávateľov prieskumov

VÝBER VÝSKUMNEJ AGENTÚRY

 
1. Význam marketingového prieskumu
 • Marketingový prieskum je jedným zo základných informačných nástrojov, resp. neoddeliteľnou súčasťou marketingových informačných systémov.
 • Marketingový prieskum je vo svojej podstate súhrnom odpovedí na konkrétne otázky, resp. potvrdením, modifikáciou či vyvrátením hypotéz. Výskumná agentúra preto, pri prevzatí požiadavky na realizáciu prieskumu, musí poznať otázky, na ktoré chce zadávateľ prieskumu získať odpoveď, resp. dostať zadanie vo forme hypotéz, ktoré by prieskum mal potvrdiť či vyvrátiť.
 
2. Formulácia dopytu na služby prieskumu trhu

Pri formulácii dopytu možno odporučiť nasledujúci minimálny obsah:

 • základná informácia o spoločnosti zadávateľa
 • základná informácia a produktoch/službách zadávateľa
 • riešená informačná potreba či typ rozhodnutia, pre ktorý sú informácie zbierané
 • okruhy tém či základné formulácie hypotéz
 • predpokladané metódy (alebo výzva pre agentúru, aby metódy sama navrhla)
 • cieľová skupina a základné kritéria výberu respondentov
 • požadovaný termín odovzdania výsledkov prieskumu
 • požiadavky na výstupy
 • rozpočtové limity
 • požadovať vybrané referencie
 • požadovať základné informácie o firme, predovšetkým o režime práce s anketárskou sieťou, forma kontroly jej práce
 
3. Výber agentúry
 • Vlastný výber agentúry je vhodné založiť na výberovom konaní (tendri). Oslovené agentúry by pritom mali dostať podrobné zadanie, potrebné na  spracovanie ponuky. Vo výzve na účasť v tendri by malo byť uvedené, akú váhu budú mať jednotlivé kritéria pri rozhodovaní. Všetkým vyzvaným agentúram je potrebné odovzdať informácie v zhodnom rozsahu a termíne. Agentúry by mali mať možnosť si tieto informácie následne overiť či upresniť
 • Súčasťou požiadavky na spracovanie ponuky by, okrem iného, mali byť: návrh metodiky, veľkosť výberového súboru, rozsahu prieskumu, konkrétny časový harmonogram, špecifikácia nákladov, definícia formy výstupov a výzva na uvedenie referencií z realizácie relevantných projektov.
 • Ak je súčasťou dopytu tiež návrh dotazníka, alebo ďalšie požiadavky na odovzdanie know-how príslušnej agentúry, musí zadávateľ prieskumu rešpektovať skutočnosť, že tieto materiály sú, až do okamihu potvrdenia spolupráce, výhradným majetkom agentúry a to so všetkými právami z tohto faktu vyplývajúcimi. V prípade odmietnutia spolupráce s agentúrou, ktorá je autorom predmetných materiálov, musí zadávateľ upustiť od ich využitia pri tomto či ďalších prieskumoch.
 • Agentúry, ktoré výjdu z výberového konania ako neúspešné, by o tomto fakte mali byť stručnou formou informované a to s uvedením dôvodov neúspechu.
 • Jednou z kľúčových skutočností, vedúcich k maximalizácii spokojnosti zadávateľa s prieskumami, je dlhodobá spolupráca založená na obojstranne partnerskom vzťahu. Prieskumné agentúry by nemali byť hodnotené iba na základe cien ich prieskumov, lebo primeraná úroveň kvality je spojená s nákladovými položkami, ktoré sa u firiem, garantujúcich štandardy SAVA, obligatórne vyskytujú. Pokiaľ by prišlo k eliminácii týchto nákladových položiek, nemožno garantovať fungovanie príslušných kontrolných mechanizmov a nástrojov na zabezpečenie kvality prieskumu.
 • Diskrétnosť zaobchádzania so získanými údajmi, ako aj so všetkými informáciami, poskytnutými počas spolupráce, je potrebné ošetriť formou zmluvy. V prípade realizácie prieskumu, v ktorom sú primárne dáta zistiteľné niektorou z bežných techník prieskumu trhu, nie je potrebné preceňovať prvok potenciálneho konfliktu záujmov a vyžadovať exkluzivitu dodávateľa.

Pre prezentáciu výsledkov marketingového prieskumu trhu a prieskumu verejnej mienky v médiách

V záujme objektívnosti a vierohodnosti výsledkov z prieskumov pri ich zverejňovaní v médiách bol združením SAVA vymedzený nasledujúci minimálny rozsah údajov, ktoré nemožno vynechať pri prezentácii výsledkov z prieskumov:

 

A. Rozsah nevyhnutných údajov :

KTO                      NÁZOV AGENTÚRY

Člen SAVA

ČO                         OZNAČENIE PRIESKUMU

(čoho sa prieskum týkal)

KEDY                     OBDOBIE ZBERU DÁT

(dátum začiatku a konca terénu)

KDE                       URČENIE LOKALITY

AKO                      METÓDA / TECHNIKA / VZORKA

(uviesť slovne druh prieskumu, definíciu výberovej vzorky, veľkosť vzorky (N=xy respondentov), pri kvótnych výberoch uviesť za akú skupinu populácie je prieskum reprezentatívny a pokiaľ je to pre daný prieskum možné, uviesť aj formuláciu otázky)

PREČO                  VÝSLEDKY PRIESKUMU

 

B. Spôsob uvádzania nevyhnutných údajov:

1. pri publikovaní kompletnej, alebo podstatnej časti záverov prieskumu :

Súčasťou každej správy budú jednoznačné odpovede na otázky :

KTO ČO KEDY KDE AKO a PREČO

2. pri publikovaní iba niektorých vybraných údajov alebo len grafov, tabuliek

Publikovanie dielčích informácií musí obsahovať údaje, ktoré odpovedajú na otázky :

KTO ČO KEDY KDE + veľkosť výberového súboru

Umiestenie je nutné voliť tak, aby jednoznačne poukazovalo na spojitosť s publikovanými údajmi.

 

Povinnosť klienta (vlastníka výsledkov z prieskumu)

Podľa bodu č. 27 Medzinárodného kódexu praktík marketingových a sociálnych výskumov, vydaného Medzinárodnou obchodnou komorou a ESOMARom je pre každý subjekt, publikujúci výsledky z prieskumu, záväzné:

„Ak klient publikuje výsledky z prieskumného projektu, nesie zodpovednosť za to, že nebudú skreslene uvádzané. Klient je povinný vopred konzultovať a dať si odsúhlasiť formu a obsah publikovaného materiálu u výskumnej agentúry. Klient musí vykonať nápravu v prípade chybného informovania o prieskume a jeho výsledkoch.“