Podmienky členstva v SAVA

Základné podmineky vstupu do SAVA

Základné podmienky pre vstup do SAVA

Uchádzač o členstvo v SAVA (právnická alebo fyzická osoba) musí splniť základné podmienky

 • zaviaže sa plniť Základné štandardy SAVA
 • vo svojej každodennej činnosti dodržiava všetky platné Základne štandardy SAVA pre prieskumné činnosti, v ktorých je aktívny
 • súhlasí so stanovami SAVA
 • sa zaviaže dodržiavať etický kódex ESOMAR-u
 • súhlasí s realizáciou vstupnej kontroly dodržiavania Základných štandardov SAVA a etického kódexu ESOMAR-u
 • súhlasí s realizáciou pribežných kontrol dodržiavania Základných štandardov SAVA a etického kódexu ESOMAR-u
 • zaplatí poplatok na pokrytie nákladov s procesom vstupu do SAVA
 • súhlasí s uhrádzaním členského najneskôr do 31.marca daného kalendárneho roka

Podmienky riadneho členstva v SAVA

SAVA rozoznáva jeden typ členstva, a to riadne členstvo.

Riadny člen musí spĺňať okrem základných podmienok všetky nasledovné podmienky vstupu riadneho člena SAVA:

 • Ročný príjem z prieskumnej činnosti vo výške minimálne €200 000 (od jedného klienta sa započítava maximálne 50 % ročného príjmu).
 • Klienti (zadávatelia): aspoň 5 rôznych klientov s objemom minimálne €10 000.

Proces prijatia za riadneho člena SAVA

Proces prijatia za člena prebieha spravidla nasledujúcim spôsobom:

 • Záujemca o členstvo prejaví záujem o členstvo písomnou žiadosťou
 • Valné zhromaždenie SAVA pozve predstaviteľa záujemcu ako hosťa na úvodnú diskusiu
 • Záujemca o členstvo uhradí poplatok na pokrytie nákladov s procesom vstupu
  • O výške poplatku rozhoduje Valné zhromaždenie SAVA. V súčasnosti je výška poplatku €1500.
  • Poplatok na pokrytie nákladov s procesom vstupu je nevratný. Nevracia sa ani v prípade, ak rozhodnutie o vstupe do SAVA bude negatívne.
 • Záujemca sa podrobí vstupnej kontrole zameranej na dodržiavanie Základných štandardov SAVA a etického kódexu ESOMAR-u vo všetkých metódach prieskumu, ktoré Záujemca realizuje. Predseda kontrolnej komisie informuje Valné zhromaždenie o výsledkoch vstupnej kontroly.
 • O prijatí Záujemcu za riadneho člena rozhoduje Valné zhromaždenie SAVA dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
 • Po prijatí Valným zhromaždením sa Záujemca stáva riadnym členom zaplatením členského príspevku za daný kalendárny rok
 • Nový riadny člen je počas nasledujúcich 24 mesiacov od prijatia považovaný za člena v skúšobnej dobe. Valné zhromaždenie môže počas tohto obdobia nadpolovičnou väčšinou rozhodnúť o mimoriadnej kontrole dodržiavania Základných štandardov SAVA a etického kódexu ESOMAR-u.

Členstvo v pracovnej komisii

Nečlenovia SAVA môžu dobrovoľne spolupracovať s asociáciou pri plnení Základných štandardov alebo pri riešení odborných problémov vo forme člen pracovnej komisie SAVA. Členstvom v pracovnej komisii nevzniká žiadna spojitosť s členstvom SAVA.

Výška ročného príspevku za členstvo v pracovných komisiách SAVA je dobrovoľná. Účasť na práci v pracovných komisiách musí schváliť predseda SAVA.

Poznámka: Základné štandardy sú zoznamom pravidiel, ktoré určujú vybrané postupy prieskumnej agentúry pri prieskume a asociácia týmto zaručuje dodržanie štandardnej kvality práce na prieskumoch u všetkých členov asociácie.