Vyjadrenie stanoviska pre potreby Ústrednej volebnej komisie

Na základe žiadosti Ústrednej volebnej komisie pre voľby predsedov a poslancov samosprávnych krajov 2013, v ktorej bola SAVA požiadaná o  vyjadrenie  stanoviska k postupu  dvoch výskumných agentúr (AGENTÚRA MVK s.r.o. a Focus, s.r.o.)  pri zisťovaní názorov  obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) k téme zisťovania predvolebných preferencií kandidátov na  predsedu BSK, zrealizovala SAVA informatívne overenie odborných metodologických postupov uvedených agentúr pri realizovaní prieskumov.

SAVA overila :

spôsob zberu dát (či bol realizovaný telefonicky alebo cez anketarov),

formuláciu otázok a čítanie ich  variantov respondentom,

veľkosť a spôsob štruktúrovania oslovenej výskumnej vzorky respondentov .

Vo všetkých parametroch overila ich súlad s Štandardami a metodologickými požiadavkami,  kladenými na výskumy verejnej mienky u členov profesijných združení (SAVA, ESOMAR).

 

Výsledok overovania:

1/           Spoločnosť AGENTÚRA MVK s.r.o, ktorá nie je členom SAVA a ktorá z toho dôvodu nie je viazaná povinnosťou dodržiavať základné metodologické štandardy SAVA a podrobovať sa kontrole ich dodržiavania , sa rozhodla ku sťažnosti a protestu pre SAVA nevyjadrovať, resp. komunikovať v prípade potreby priamo s Ústrednou volebnou komisiou.

Slovenská asociácia výskumných agentúr SAVA sa preto vo veci overenia správnosti metodologických postupov, použitých spoločnosťou  AGENTÚRA MVK, s.r.o. pri realizácií spomenutého prieskumu,    nemôže relevantne vyjadriť.

 

2/           Pri overovaní postupov spoločnosti FOCUS, s.r.o. bolo zistené nasledovné:

 

–          Zber dát pre prieskum  bol realizovaný metódou CATI (Computer Assisted Telephone  Interviewing) – telefonické dopytovanie respondentov na reprezentatívnej vzorke obyvateľov kraja . Táto  metóda je validným a medzinárodne používaným spôsobom zisťovania názov verejnosti a jej používanie  a metodika sú schválené Slovenskou asociáciou výskumných agentúr SAVA, ako aj medzinárodnou asociáciou ESOMAR

 

 

–          Pri formulácií otázok postupovala spoločnosť Focus, s.r.o. spôsobom, že v prvom kroku kládla otázku,  overujúcu trvalý pobyt respondenta v BSK, pričom respondenti, odpovedajúci negatívne boli vyradení (keďže  nemajú v v danom kraji volebné právo). Následne kládla otázku o ich uvažovanej   účasti na nadchádzajúcich voľbách, pričom ďalej postupovali len  tí respondenti, ktorí uviedli,  že sa mienia volieb zúčastniť.  Až po týchto dvoch filtračných/overovacích otázkach bola respondentom kladená otázka, koho budú voliť za predsedu BSK. Znenie otázky bolo“ V župných voľbách bude na župana Bratislavského samosprávneho kraja kandidovať 12 kandidátov.  Ktorého z nasledujúcich kandidátov by ste volili za predsedu VÚC, teda za župana?  “

a respondentom boli ponúknuté možnosti:

 

 

 • Rastislav Blaško
 • Anton Čulen
 • Oskar Dobrovodský
 • Zdenka Beňová
 • Monika Flašíková – Beňová
 • Pavol Frešo
 • Gabriel Karácsony
 • Daniel Krajcer
 • Peter Marček
 • Karol Ondriáš
 • Jaroslav Paška
 • Roman Ruhig

 • nevie
 • neodpovedal

 

 

–          Mená všetkých kandidátov boli respondentovi prečítané.

–          Pri výskume bola oslovená vzorka 1732 respondentov vo veku nad 18 rokov, po odpovedaní na úvodné dve filtračné otázky bola tretia otázka (zoznam kandidátov) kladená 427 respondentom (ktorí plánujú zúčastniť sa volieb).

–           Štruktúra vzorky bola tvorená  stratifikovaným náhodným výberom, pričom stratifikačnými kritériami bolo pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla a okres bydliska respondenta.  Tento spôsob stratifikácie  výskumných vzoriek  je schválený Slovenskou asociáciou výskumných agentúr SAVA, ako aj medzinárodnou asociáciou ESOMAR.

–          Výsledky prieskumu poskytla agentúra FOCUS, s.r.o. po súhlase zadávateľa prieskumu (volebný štáb kandidáta Freša) vo forme tlačovej správy tlačovým agentúram. Išlo o analýzu preferencií len tej skupiny respondentov, ktorí pôjdu voliť, preto bola uvádzaná vzorka 427 respondentov.

Závery z overovania:

Spôsob realizácie predmetného  výskumu spoločnosťou Focus, s.r.o. je na základe tohto informatívneho overenia podľa kritérií Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA, ako aj medzinárodnej asociácie ESOMAR, vyhovujúci.

Spoločnosť Focus, s.r.o. ,  ako aj všetci členovia SAVA , sa svojím členstvom v SAVA zaviazala:

–          dodržiavať pri prieskumných aktivitách Etický kódex ESOMAR-u,

–          na  dodržiavanie všetkých metodických a etických štandardov výskumu trhu a verejnej mienky

–          že bude pri svojej činnosti zachovávať maximálny stupeň objektivity, bude nestranná ku ktorémukoľvek politickému subjektu alebo výrobcovi

–          dodržiavať Základné štandardy SAVA

–          podrobiť sa kontrole týchto zásad orgánmi SAVA.

 

Základné štandardy SAVA sú zoznamom minimálnych pravidiel a postupov, ktoré určujú rozsah činností výskumnej agentúry pri výskume a týmto zaručujú dosiahnutie požadovanej kvality u všetkých členov združenia SAVA. Základné štandardy SAVA sú zamerané výhradne na dodržiavanie formálne správnych postupov pri vykonávaní a spracovaní prieskumov trhu a sociologických prieskumov.

 

V Bratislave 31.10.2013                                                                               Mgr. Václav Hřích

predseda SAVA