Zadanie a kontrola dát

III. Zadávanie a kontrola spracovaných údajov

 

rieši problematiku vstupu dát z terénnych zisťovaní kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumov. Všetky kontroly prebehnú za prítomnosti pracovníka kontrolovanej agentúry.

 

1. Povinné štandardy

(kvantitatívne zisťovanie v rozsahu n=150 a viac a archivačné nároky na kvalitatívne zisťovanie) Členské agetnúry sú povinné dodržiavať nasledovné postupy pri spracovaní údajov:

 

 

1.1. Software

 

 • software na vstup dát musí umožňovať nastavenie povolených rozsahov hodnôt premenných
 • software musí obsahovať upozornenie na odlišnosti zadania údajov pri opakovanom zadávaní
 • software umožňuje po opakovanom zadaní údajov tlač chybovosti zadávania údajov.

 

 

1.2. Zadávanie premenných

 

 • najmenej 25% dátového súboru musí byť skontrolovaných nezávisle opakovaným vstupom dát iným operátorom (operátormi), kvôli overeniu kvality primárneho vstupu dát numerických premenných
 • pokiaľ nezávislá kontrola zistí viac ako 0,5% chybovosti v kontrolovaných 25% dátového súboru, sú údaje z tohoto zisťovania druhýkrát zadávané v 100% rozsahu a podliehajú plnej kontrole porovnaním oboch zadaní
 • ak je druhé zadávanie vykonané v 100% rozsahu, nie je potrebné vyhotovenie protokolu o chybovosti
 • chyba je nesprávne zadaná hodnota premennej (znaku), a to numerickej (napríklad pri dátume je jedna číslica zle zadaná na akejkoľvek pozícii)

 

1.3. Kontrola dát

 

 • je kontrolovaná schopnosť software kontrolovať logické väzby.
 • podkladom ku kontrole je protokol o kontrole, zdrojový súbor dát a súbor dát po kontrolnej procedúre
 • dodržiavanie kontrolnej procedúry je zabezpečené kontrolami vykonávanými povereným pracovníkom združenia SAVA
 • protokoly o kontrole dát musia byť archivované 18 mesiacov, zdrojové a kontrolné dátové súbory 18 mesiacov od ukončenia zadávania údajov (podkladom pre určenie termínov je protokol podpísaný povereným pracovníkom zodpovedným za zadávanie (archiváciu alebo spracovanie) dát v danej členskej agentúre)
 • dotazníky, audio a video záznamy (aj iné nosiče) musia byť archivované najmenej 6 mesiacov od skončenia zberu údajov v teréne (dátum ukončenia)

 

Pozn.: Archivačným a kontrolným kritériám nepodliehajú také výskumy, pri ktorých klient požaduje odovzdanie všetkých materiálov alebo výskumy, v ktorých výskumná agentúra realizuje iba zber dotazníkov v teréne a vyplnené dotazníky odovzdáva klientovi bez zadávania údajov.

 

 

2. Odporúčané štandardy

Členské agentúry môžu dodržiavať aj nasledovné odporúčané štandardy:

 

2.1. Software

 • softwarové prostredie umožňuje dvojnásobné zadávanie údajov kvôli kontrole kvality zadaných dát iným, nezávislým operátorom

 

2.2. Zadávanie premenných

 • odporúčaným štandardom je dvojnásobné 100% zadávanie údajov nezávislými operátormi a ich plná kontrola vzájomným porovnaním prvého a druhého zadávania.

 

3. Štandard pre scannovanie dát

 

Najmenej 10% dátového súboru musí byť  skontrolovaných nezávisle opakovanými vstupmi dát iným operátorom (spôsobom vytvorenia dvoch masiek), kvôli overeniu primárneho postupu dát numerických premenných.

 

 

IV. Kvalitatívny výskum

 

1. Školenie regrutátorov

Základné pokyny pre prácu regrutátorov musia byť obsiahnuté  buď v Príručke anketára ako osobiná kapitola alebo musia tvoriť zvláštnu Priručku regrutátora. Regrutátor musí absolvovať vstupné školenie a aspoň 1 x ročne priebežné školenie

 

2. Dokumentácia a pozývanie účastníkov/respondentov

Pri výbere a pozývaní účastníkov respondentov kvalitatívneho výskumu je nutné používať výberové dotazníky alebo pokyny, ktoré musia jednoznačne vymedziť kritériá výberu respondentov a preukázať, že anketári tieto kritéria dodržali. Pri pozývaní osobitných skupín respondentov je potrebný ich písomný súhlas (u detí do 15 rokov súhlas rodičov).

 

3. Informovanie respondentov

Anketári, ktorí vyberajú a pozývajú účastníkov/respondentov kvalitatívnych výskumov musia byť   informovaní zodpovedajúcim spôsobom o týchto skutočnostiach:

 • požadované kvótne znaky
 • výberové kritéria – sú obsiahnuté vo výberovom dotazníku (ak nie je s klientom iná dohoda)
 • počet účastníkov pozývaných na skupinový rozhovor, prípadne minimálne/maximálne požiadavky na účasť účastníkov/respondentov
 • vymedzenie povolených spôsobov výberových techník (prípustnosť nabaľovania/snowballing, telefonické kontaktovanie respondentov, využitie panelov a pod.); požadované spôsoby techník musia byť uvedené v pokynoch
 • obmedzenie možnosti/nemožnosti pozývania účastníkov, ktorí sa v určenej dobe zúčastnili podobných, prípadne tématicky zhodných zisťovaní (vrátane prípadnej požiadavky na účasť a zastúpenia respondentov, ktorí sa kvalitatívneho výskumu zúčastňujú prvý raz)

 

4. Písomné pozvánky

Odporúčaná prax – pozvánky s uvedením údajov o mieste a dobe konania výskumu sa odovzdávajú účastníkom kvalitatívneho výskumu osobne. Pozvánky obsahujú poučenie respondentov o priebehu skupinových diskusií o právach a zárukách anonymity.

 

5. Vedenie rozhovorov

Skupinové  rozhovory môže viesť osoba, ktorá spĺňa aspoň  jedno kritérium:

 • má kvalifikáciu psychológa,
 • má prax dlhšiu ako tri roky vo výskume
 • je absolventom sociálno-psychologického výcviku.

Individuálne hĺbkové rozhovory môže viesť anketár, ktorý prešiel špecializovaným školením, ktoré  viedla osoba s oprávnením viesť skupinovú diskusiu. Špecializované školenie anketárov musí zahŕňať okrem bežného školenia anketárov ďalšie základné okruhy:

 

 • vysvetlenie kvalitatívnych typov výskumov,
 • etické zásady dopytovania v súlade s kódexom ESOMAR-u
 • etické zásady dopytovania špecifických skupín (deti, chorí a pod.)
 • záruky dôveryhodnosti a anonymity dopytovania
 • techniky dopytovania a kladenia otázok
 • spôsoby kontroly práce anketárov vrátane kontrol prevádzaných orgánmi združenia SAVA

 

 

 

6. Kontrola štúdií a priestorov využívaných pre kvalitatívny výskum

Pred využitím novo používaných štúdií a priestorov musí výskumná agentúra zabezpečiť prehliadku kapacity zodpovednou a kvalifikovanou osobou.

 

7. Informovanie účastníkov kvalitatívnych výskumov o ich právach, zárukách anonymity a využití video/audio záznamov

Združenie SAVA odporúča svojim členom postupovať v súlade so Zásadami ESOMAR-u pre audio a videozáznam individuálnych a skupinových rozhovorov a ich sledovanie klientom. Zásady sú prílohou minimálnych štandardov združenia SAVA pre kvalitatívny výskum.

 

8. Hodnotenie priebehu skupiny

Moderátor skupinových rozhovorov vyhodnotí priebeh jednotlivých rozhovorov aspoň v minimálnom rozsahu:

 • výber respondentov – splnenie výberových kritérií
 • vhodnosť miesta a priestorov (pokiaľ sa nejedná o ich opakované využitie)
 • iné okolnosti, ktoré negatívne ovplyvnili priebeh skupiny

 

9. Dokumentácia

K výskumom kvalitatívnej povahy je potrebné viesť písomnú/elektronickú  dokumentáciu minimálne v rozsahu:

 • zoznam anketárov/osôb zodpovedných za výber a pozývanie účastníkov
 • kópiu výberového dotazníka
 • hodnotenie dosiahnutého výberu a priebehu skupiny

Písomná/elektronická dokumentácia sa archivuje najmenej šesť  mesiacov nasledujúcich po mesiaci v ktorom bol ukončený posledný  individuálny alebo skupinový rozhovor.

 

10.Spôsob kontroly združením SAVA

Kontrola kvalitatívnych výskumov sa vykonáva jedenkrát ročne. Zvolený výskum je určený výberom z prehľadu kvalitatívnych výskumov, ktoré agentúra realizovala od poslednej kontroly . Kontrolované sú maximálne 3 náhodne vybrané výskumy, ku ktorým sú k dispozícii výberové dotazníky. V prípade, že je ku kontrole určený výskum ku ktorému tieto dotazníky nie sú k dispozícii, musí byť kontrolnej skupine predložená dokumentácia, z ktorej vyplýva, že s klientom bola uzatvorená dohoda, že výber a pozývanie prebehne bez výberového dotazníka. Rozsah kontroly je daný uvádzaným rozsahom dokumentácie, pričom kontrolné orgány združenia SAVA majú prístup iba k nevyplnenému dotazníku.