Minimálne štandardy SAVA Pre prezentáciu výsledkov marketingového prieskumu trhu a prieskumu verejnej mienky v médiách.

V záujme objektívnosti a vierohodnosti výsledkov z prieskumov pri ich zverejňovaní v médiách bol združením SAVA vymedzený nasledujúci minimálny rozsah údajov, ktoré nemožno vynechať pri prezentácii výsledkov z prieskumov:

A. Rozsah nevyhnutných údajov :

Názov agentúry

    obchodné meno + Člen SAVA

Označenie prieskumu

(čoho sa prieskum týkal)

Obdobie zberu dát

(dátum začiatku a konca zberu dát)

Určenie lokality

(kde sa prieskum zberal: celá SR, mesto ,kraj atď)

Metóda / technika / vzorka

(uviesť slovne druh prieskumu, definíciu výberovej vzorky, veľkosť
vzorky (N=xy respondentov), pri kvótnych výberoch uviesť za akú
skupinu populácie je prieskum reprezentatívny a pokiaľ je to pre
daný prieskum možné, uviesť aj formuláciu otázky)

B. Spôsob uvádzania nevyhnutných údajov:

1. pri publikovaní kompletnej, alebo podstatnej časti záverov prieskumu :
Súčasťou každej správy budú jednoznačné odpovede na: Názov agentúry, Označenie prieskumu, Obdobie zberu dát, Určenie lokality, Metóda / technika / vzorka
2. pri publikovaní iba niektorých vybraných údajov alebo len grafov, tabuliek
Publikovanie dielčích informácií musí obsahovať údaje, ktoré odpovedajú na otázky :

Názov agentúry, Označenie prieskumu, Obdobie zberu dát, Určenie lokality + veľkosť výberového súboru

Umiestenie je nutné voliť tak, aby jednoznačne poukazovalo na spojitosť
s publikovanými údajmi.

Povinnosť klienta (vlastníka výsledkov z prieskumu)

Podľa Medzinárodného kódexu praktík marketingových a sociálnych výskumov, vydaného Medzinárodnou obchodnou komorou a ESOMARom je pre každý subjekt, publikujúci výsledky z prieskumu, záväzné:

„Ak klient publikuje výsledky z prieskumného projektu, nesie zodpovednosť za to, že nebudú skreslene uvádzané. Klient je povinný vopred konzultovať a dať si odsúhlasiť formu a obsah publikovaného materiálu u výskumnej agentúry. Klient musí vykonať nápravu v prípade chybného informovania o prieskume a jeho výsledkoch.“

Odsúhlasené Valným zhromaždení SAVA

Bratislava, 28.3.2001