Anketárska sieť

Dopytovanie v teréne za účelom získavania dát pre potreby výskumu trhu môžu vykonávať iba anketári – osoby na tento účel určené a špeciálne vyškolené.

 

1. Nábor anketárov a ich školenie

Pri celoslovenskom nábore anketárov (3 krajov alebo 33 okresov) prostredníctvom masmédií sa členským agentúram odporúča využiť kombináciu najmenej troch médií alebo osloviť najmenej 33% populácie. Členské agentúry SAVA sú povinné zabezpečiť vstupné školenie pre každého záujemcu o anketársku činnosť. Bez takéhoto školenia nesmie žiadna osoba realizovať osobné dopytovanie v teréne.

 

 

2. Hlavné zásady školenia anketárov

Členské agentúry musia zabezpečiť školenie pre všetkých záujemcov o túto činnosť v súlade s týmito hlavnými zásadami školenia anketárov. Po ukončení školenia dostanú tí záujemcovia, ktorí obdržali za testovaciu prácu hodnotenie “vyhovel”, preukaz anketára, ktorý ich oprávňuje vykonávať anketársku činnosť.

 

2.1. Protokol o vstupnom školení

Protokol o vstupnom školení  je základným dokladom o vstupnom zaškolení anketára, ktorým každá z členských agentúr dokladuje zodpovedajúci spôsob školenia záujemcov o anketársku činnosť.

 

Protokol o vstupnom zaškolení musí obsahovať:

 • dátum a miesto školenia,
 • meno osoby, ktorá bola zodpovedná za priebeh školenia,
 • zoznam prednášajúcich,
 • zoznam účastníkov, ktorý obsahuje meno a priezvisko záujemcov o anketársku činnosť a ich adresy.

 

Protokoly o vstupnom zaškolení musia byť na požiadanie sprístupnené kontrolným orgánom združenia SAVA.

Členské agentúry združenia SAVA sú taktiež na požiadanie povinné umožniť týmto orgánom oboznámiť sa so štandardnými školiacimi pomôckami používanými pri vstupných školeniach nových anketárov, pokiaľ tieto nepredstavujú špecifické know-how agentúry alebo jej klientov.

 

Vstupné školenia môže prevádzať len kompetentná osoba, ktorá je interným zamestnancom agentúry, prípadne má od takejto osoby písomné poverenie. Forma poverenia musí byť uvedená v Protokole o vstupnom školení.

 

2.2. Vstupné školenie pre nových anketárov

 

Vstupné školenie sa  skladá z dvoch častí. Je to vlastný výklad školenia a uskutočnenie testovacieho dopytovania. Internou  záležitosťou agentúry zostáva, v akom poradí ich vykoná.

Pred nasadením anketára do terénu musí  každý záujemca absolvovať skúšobný  dotazník, ktorý zodpovedá reálnemu nasadeniu v teréne. Členské agentúry združenia SAVA sú povinné preveriť úplnosť a správnosť vyplnenia testovacích rozhovorov a prípadne upozorniť záujemcov na chyby, ktorých sa dopustil.

 

Testovacie práce  sa hodnotia škálou:

 • 1 – vyhovel
 • 2 – nevyhovel

 

Celé školenie musí byť ukončené do 14  dní po osobnom školení. Po tejto dobe musí  byť vypracovaný “Protokol o vstupnom školení”.

 

Školenie anketárov musí zahŕňať základné okruhy uvedené v obsahu anketárskych príručiek:

 

 • informácie o školiacej organizácii a jej pôsobení
 • zmysel a ciele výskumu trhu alebo verejnej mienky
 • význam presného dodržiavania technických postupov a etických zásad výskumu
 • vysvetlenie typov šetrenia, s ktorými sa anketár pri svojej činnosti môže stretnúť
 • etické zásady dopytovania aj u špecifických skupín (deti, chorí a pod.) musia byť v súlade s kódexom ESOMAR-u
 • záruky dôvernosti a anonymity  odpovedí
 • spôsoby výberu respondentov (kvótne a náhodné výbery)
 • techniky dopytovania
 • využívanie sprievodných listov a anketárskych preukazov
 • spôsob hodnotenia práce anketárov
 • informácie o spôsobe odmeňovania
 • spôsoby kontroly práce anketárov vrátane kontrol prevádzaných orgánmi združenia SAVA.

 

 

2.3. Anketárske príručky

 

Členské agentúry sú povinné vydať a distribuovať anketárske príručky všetkým svojim anketárom. Anketárske príručky musia obsahovať najmenej tie časti, ktoré sú uvedené v bode 2.2.

 

V prípade, ak neexistuje samostatná príručka pre kvalitatívny výskum, nové vydanie príručky  pre anketárov musí obsahovať zvláštnu kapitolu pre regrutátorov v kvalitatívnom prieskume.

 

 

 

 

3. Priebeh terénnych prác

 

3.1. Evidencia činnosti anketárov

 

Členské agentúry sú povinné viesť evidenciu o svojej anketárskej sieti v podobe evidenčných listov anketárov alebo v elektronickej podobe. Každý evidenčný list alebo databáza musí obsahovať:

 

 • meno a priezvisko anketára
 • adresu anketára
 • rodné číslo anketára
 • dátum školenia
 • dátum vydania preukazu anketára, resp. dátum zaradenia do siete
 • fotografia anketára

 

odporúčaný štandard:

 • čestné prehlásenie o tom, že anketár nemá zápis v trestnom registri

 

Nie je potrebné dodatočné vypracovanie nových samostatných evidenčných listov, vyžaduje sa však rozsah požadovaných údajov a ich podkladov, ktorý bude predmetom kontroly.

 

Pre každú prácu realizovanú anketárom musia byť evidované údaje, ktoré môžu byť aj
v elektronickej podobe. A to:

 

 • číslo práce
 • počet odoslaných dotazníkov/dátových súborov anketárovi
 • počet vrátených dotazníkov/dátových súborov
 • známka/ohodnotenie kvality dotazníkov
 • korešpondenčná kontrola kvality áno/nie
 • počet odoslaných kontrolných lístkov
 • počet prijatých kontrolných lístkov
 • známka/ohodnotenie korešpondenčnej kontroly
 • počet negatívnych zistení

 

odporúčaný štandart:

 • počet dotazníkov doložených vizitkou/pečiatkou respondenta (výskumy bussines-to-bussines) – dáva respondent

 

Hodnotenie kvality

 

Kvalita dotazníka:

 • 1 – bez chýb
 • 2 – s drobnými chybami/je možné použiť
 • 3 – so zásadnými chybami/nie je možné použiť

 

Korešpondenčná kontrola:

 • 1 – v poriadku
 • 2 – podozrenie na negatívny výsledok
 • 3 – negatívny výsledok s istotou

 

3.2. Sprievodné listy

 

Členské agentúry sú povinné vybaviť svojich anketárov sprievodnými listami alebo kartičkami, ktorými sa všetci anketári predstavujú pri osobnom dopytovaní. Na týchto listoch musí  byť uvedené meno agentúry, telefonický kontakt, identifikačný znak agentúry (logotyp, pečiatka). Odporúčaný štandard: názov a logo SAVA

 

Táto povinnosť  vyplýva pre výskum v podnikoch (bussines – to – bussines) a pre výskumy v domácnostiach je to odporúčaný štandard.

 

 

 

3.3. Anketársky preukaz

 

Členské agentúry sú povinné vybaviť svojich anketárov “preukazom anketára”, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:

 

 • meno a priezvisko anketára
 • fotografiu anketára
 • názov a adresu agentúry
 • pečiatku agentúry
 • platnosť preukazu (max. 2 roky)

 

odporúčaný štandard: názov a logo SAVA

 

V prípade potreby môže agentúra vystaviť preukaz anketára s dočasnou platnosťou, a to bez fotografie. Jeho platnosť však nesmie byť dlhšia ako 2 mesiace.