Prieskum trhu sa aj naďalej môže realizovať telefonicky

Možnosť vyjadriť svoje názory a postoje prostredníctvom telefonického výskumu zostáva aj po prijatí nového zákona o elektronických komunikáciách plne zachovaná.

Prvého februára 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Tento nový zákon priniesol pre call centrá nové požiadavky na získanie súhlasu od volaného a zmenil podmienky vykonávania priameho marketingu. Priamym marketingom sa na základe tohto zákona myslí predovšetkým  ponuka rôznych produktov a služieb.

Nový zákon však nijako nelimituje prieskum trhu vykonávaný telefonickým dopytovaním.

Členovia SAVA prehlasujú, že v rámci svojej činnosti nevykonávajú priamy marketing. Výskumné telefonovanie za účelom prieskumu trhu a zisťovania verejnej mienky  nie je nikdy spojené s priamym marketingom (predajom). Cieľom výskumu je zistiť postoje a názory populácie na skúmanú problematiku.

Výskum trhu a verejnej mienky prostredníctvom telefonického dopytovania preto naďalej slúži svojmu poslaniu, ktorým je zisťovanie nálad a názorov v spoločnosti. Nový zákon o elektronických komunikáciách ho nijako neobmedzil.

Foto: Image by kroshka__nastya on Freepik