Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. zo dňa 12. 11. 2015, vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „voľby do NR SR“) a určil deň ich konania na sobotu 5. 3. 2016.

 

V zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. sa voľby budú konať v určený deň, t.j. 5. 3. 2016 v čase od 7:00 do 22:00 hod. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže starosta určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.

 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) poskytuje nasledovný výklad právneho rámca pre oblasť vysielania vo vzťahu k programovým zložkám, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany, resp. koalície v období od 13. 2. 2016 do 5. 3. 2016.

Volebné moratórium

Podľa ustanovenia § 17 zákona o volebnej kampani je 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, t.j. v období od 20. 2. 2016 (od 0:00 hod.) do 5. 3. 2016 (do 22:00 hod.), zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.

VOLEBNÉ PRIESKUMY

 

Podľa § 17 zákona o volebnej kampani je zverejňovanie volebných prieskumov zakázané
14 dní pred voľbami a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, teda v období od 20. 2. 2016 do 5. 3. 2016 vrátane.

 

Okrem dňa konania volieb a obdobia 14 dní pred dňom konania volieb teda vysielatelia môžu zverejňovať výsledky volebných prieskumov. V súlade s § 16 ods. 3 písm. a) zákona o vysielaní
a retransmisii však musia vysielatelia dbať na to, aby volebné prieskumy boli reprodukované nezaujato, pričom musia byť zverejnené všetky dostupné informácie o prieskume (t.j. parametre prieskumu ako identifikácia organizácie, ktorá prieskum vykonala, zadávateľ prieskumu, veľkosť reprezentatívnej vzorky obyvateľstva atď.) a  zverejnené musia byť výsledky preferencií všetkých politických subjektov kandidujúcich vo voľbách do NR SR, ktoré boli v prieskume zaznamenané. Prezentovanie predvolebných preferencií len vybraných politických subjektov by nebolo v súlade
s právom verejnosti na všestranné a objektívne informácie, ani v súlade s povinnosťou vysielateľa zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby.