Rastislav Kočan

Prieskum trhu sa aj naďalej môže realizovať telefonicky

Prieskum trhu sa aj naďalej môže realizovať telefonicky

Možnosť vyjadriť svoje názory a postoje prostredníctvom telefonického výskumu zostáva aj po prijatí nového zákona o elektronických komunikáciách plne zachovaná. Prvého februára 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Tento nový zákon priniesol pre call centrá nové požiadavky na získanie súhlasu od volaného a zmenil podmienky vykonávania priameho marketingu. Priamym marketingom sa na základe tohto zákona myslí predovšetkým […]

Agentúra NMS Market Research vstúpila do SAVA

Agentúra NMS Market Research vstúpila do SAVA

Agentúra NMS Market Research Slovakia s.r.o. sa dňa 19. júla 2022 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr. O prijatí za člena rozhodlo Valné zhromaždenie SAVA konané dňa 4. apríla 2022. Proces prijatia bol ukončený vstupnou kontrolou, ktorá sa uskutočnila 19. júla 2022. NMS, vítaj medzi najlepšími agentúrami na Slovensku! SAVA má v súčasnosti […]

Stanovisko SAVA k vojenskému konfliktu na Ukrajine

Stanovisko SAVA k vojenskému konfliktu na Ukrajine

Dňa 8. marca 2022 sa konalo mimoriadne Valné zhromaždenie SAVA. Členské agentúry SAVA sa jednomyseľne zhodli na nasledujúcom stanovisku: Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) odmieta agresiu ruských vojsk na Ukrajine a vyjadruje solidaritu s ľudom na Ukrajine.  Členské agentúry SAVA zároveň odsudzujú postoje a správanie tých subjektov na Slovensku, ktoré schvaľujú alebo zľahčujú útok Ruska na Ukrajinu a […]

Stanovisko k publikácii TREND TOP 2021

Stanovisko k publikácii TREND TOP 2021

Dňa 11. novembra 2021 zverejnil týždenník TREND vo svojej publikácii TREND TOP 2021 na str.81 tabuľku s nadpisom “Prieskum trhu a verejnej mienky” s ambíciou uviesť prehľad TOP 25 najväčších spoločností v tomto sektore. Pri publikovaní tohto prehľadu však TREND zvolil nesprávnu metodiku a spoľahol sa na oficiálne štatistické údaje, ktoré o sebe udávajú jednotlivé […]

Agentúra 2muse novým členom SAVA

Agentúra 2muse novým členom SAVA

Agentúra 2muse sa dňa 29. septembra 2021 stala novým riadnym členom SAVA-Asociácie slovenských výskumných agentúr. O prijatí rozhodlo Valné zhromaždenie SAVA konané dňa 14. júna 2021. Proces prijatia bol ukončený vstupnou kontrolou, ktorá sa uskutočnila 29. septembra 2021.