50 dňové moratórium – stanovisko k poslaneckému návrhu

Dňa 10.11.2019 bol prednesený na Výbore NRSR pre verejnú správu a regionálny rozvoj návrh poslancov NR SR Tibora Glendu, Stanislava Kmeca a Eleméra Jakaba na predĺženie „výskumníckeho“ moratória zo súčasne platných 14 dní na 50 dní pred konaním volieb. Z pohľadu Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA) ide o ešte výraznejší zásah do práv občanov SR na informácie, ako bol predošlý návrh 30 dní. Slovenská republika sa tak celosvetovo dostane na čelo krajín, obmedzujúcich informovanosť občanov v období pred voľbami. Problematika zverejňovania výsledkov prieskumov, rozdielov medzi nimi a ich metodologickej správnosti je vecou odbornej diskusie a nemala by byť riešená jednoduchými zákazmi a obmedzeniami. Prednesený návrh, napriek deklarovanej ambícií chrániť občanov pred dezinformáciami, obmedzuje seriózne médiá v publikovaní výsledkov zavedených agentúr, dodržiavajúcich metodologické zásady. Naopak, žiadnym spôsobom nerieši problém publikovania „fake news“ výsledkov výskumov na internete a sociálnych sieťach neznámymi, resp. neexistujúcimi subjektami, ktoré sú práve tým rizikom, ohrozujúcim pravdivé informovanie občanov. Výsledkom navrhovanej zmeny teda pravdepodobne bude vystavenie občanov v období 50 dní pred voľbami dezinformačnej kampani prostredníctvom sociálnych sieti , realizovanej neoveriteľnými “prieskumnými” subjektami. Slovenská asociácia výskumných agentúr SAVA preto celú situáciu opakovane navrhuje riešiť spoločným stretnutím zástupcov SAVA, výskumných agentúr, akademickej obce, médií a navrhovateľov, kde by bolo možné túto problematiku odborne prediskutovať.