DESATORO SAVA

 

 • dodržiavať pri prieskumných aktivitách Etický kódex ESOMAR-u,
 • dbať u svojich členov na dodržiavanie všetkých metodických a etických štandardov výskumu trhu a verejnej mienky, a to najmä voči klientom členov SAVA,
 • dozerať, že členovia Združenia nebudú spájať výskum trhu a verejnej mienky s aktivitami s ním nezlučiteľnými, t. j. najmä reklamou, predajom tovaru a služieb,
 • dohliadať, že členovia SAVA pri svojej činnosti budú zachovávať maximálny stupeň objektivity, budú nestranní ku ktorémukoľvek politickému subjektu alebo výrobcovi a vylúčia pri svojej činnosti akýkoľvek druh reklamy, či už politického subjektu alebo výrobcu,
 • objasňovať verejnosti a médiám účel, princípy a výsledky výskumu trhu a verejnej mienky, zúčastňovať sa odborných diskusií a publikácií v danom odbore,
 • vytvárať priestor pre diskusiu a riešenie spoločných odborných a ďalších problémov, výmenu skúseností, definovanie metód výskumných a pracovných postupov a obhajobu spoločných záujmov odboru,
 • vytvárať štandardy, postupy a smernice odporúčaných postupov pri výskume trhu,
 • prezentovať slovenský výskumu trhu a verejnej mienky na medzinárodných fórach,
 • tam, kde je to účelné, zabezpečovať metodické pomôcky a organizovať semináre,
 • presadzovať a ochraňovať spoločné záujmy prieskumníckej branže, členov SAVA a ich zastupovanie a reprezentácia pri rokovaní so štátnymi orgánmi a neštátnymi organizáciami.
 • rieśiť podania a sťažnosti od klientov a odbornej verejnosti, týkajúce sa procedúry výskumu