Druhy členstva

Interná smernica SAVA č. 1

DRUHY ČLENSTVA

 

 

Cieľom smernice č. 1 je upresniť základné  podmienky pre vstup do SAVA, definovať druhy členstva v SAVA a stanoviť servisné poplatky členov.

 

 

I. Základné podmienky pre vstup prieskumných agentúr do SAVA

 

O členstvo v SAVA sa môžu uchádzať všetky prieskumné agentúry, ako aj fyzické osoby registrované k podnikaniu na území SR s predmetom činnosti marketingový, sociologický prieskum, alebo prieskum verejnej mienky. Podmienkou vstupu je, že uchádzač o členstvo v SAVA, musí splniť základné podmienky platné pre riadneho alebo pridruženého člena.

 

Agentúra alebo fyzická osoba:

 

  • sa prihlási k plneniu Základných štandardov SAVA,
  • dodržiava všetky platné Základne štandardy SAVA pre prieskumné činnosti, v ktorých je aktívna,
  • súhlasí so stanovami a s kontrolou dodržiavania Základných štandardov SAVA; na požiadanie záujemcu o členstvo vykonajú zástupcovia SAVA kontrolu plnenia štandardov a pri ich plnení podávajú návrh o prijatí za nového člena asociácie na najbližšom Valnom zhromaždení SAVA,
  • agentúra zaplatila pred požiadaním o vykonanie kontroly jednorazový vstupný poplatok,
  • agentúra sa zmluvne zaviazala počnúc dňom prijatia za člena využívať a spolufinancovať členský informačný servis kancelárie SAVA.

 

Prieskumná agentúra alebo fyzická osoba sa pri vstupe do SAVA musí zaviazať písomným prehlásením, že bude dodržiavať Etický kódex ESOMAR-u.

 

Základné štandardy sú zoznamom pravidiel, ktoré  určujú vybrané postupy prieskumnej agentúry pri prieskume a asociácia týmto zaručuje dodržanie štandardnej kvality práce na prieskumoch u všetkých členov asociácie. Spôsob kontroly dodržiavania Základných štandardov u členov a záujemcov o členstvo SAVA určujú vykonávacie predpisy. Stanovy SAVA, Základné štandardy SAVA, vykonávacie predpisy, Etický kódex ESOMARu, ako aj interné smernice týkajúce sa procesu prijímania nových členov poskytne záujemcom o členstvo kancelária SAVA.

 

 

II. Druhy členstva v SAVA

 

Prieskumná agentúra alebo fyzická osoba sa môže stať:

  • riadnym členom SAVA,
  • pridruženým členom SAVA.

 

Nečlenovia SAVA môžu dobrovoľne spolupracovať  s asociáciou pri plnení Základných štandardov alebo pri riešení  odborných problémov vo forme člen pracovnej komisie SAVA. Členstvom v pracovnej komisii nevzniká žiadna spojitosť s členstvom SAVA.

 

II.a Riadny člen

 

Musí byť aktívny vo všetkých troch oblastiach činnosti v zmysle základných štandardov. Spĺňa okrem základných podmienok všetky nasledovné podmienky vstupu riadneho člena do asociácie výskumných agentúr.

 

Ročný príjem (z prieskumnej činnosti): min. 165 969 € (od jedného klienta sa započítava maximálne 50 % ročného príjmu,).

Klienti (zadávatelia): aspoň 5 rôznych s objemom nad  6639 €

Anketárska sieť: min. 300 vyškolených anketárov

Počet dopytovacích miest: min. 79 miest

Počet interných zamestnancov: min. 5 interných zamestnancov

 

Kontrola dodržiavania podmienok členstva a Základných štandardov bude prebiehať podľa vykonávacích predpisov kontroly plnenia štandardov.

 

 

II.b Pridružený člen

 

Nemusí byť aktívny vo všetkých oblastiach prieskumnej činnosti a spĺňa všetky podmienky vstupu pridruženého člena do SAVA a jeho činnosť pokrýva aspoň jeden minimálny štandard.

 

Ročný príjem: min. 33 000 €

Klienti (zadávatelia): aspoň 5 rôznych

 

Kontrola dodržiavania podmienok členstva a Základných štandardov bude prebiehať podľa vykonávacích predpisov kontroly plnenia štandardov.

 

 

II.c Člen pracovnej komisie

 

Prieskumná agentúra alebo fyzická osoba, ktorá  nespĺňa niektoré podmienky vstupu do SAVA a chce spolupracovať s asociáciou, môže tak robiť na platforme člena pracovnej komisie. (SAVA bude na riešenie odborných problémov súvisiacich s prieskumami zriaďovať odborné komisie, pričom účasť na práci komisie sa neviaže na podmienku členstva v SAVA.). Výška ročného príspevku za členstvo v pracovných komisiách SAVA je dobrovoľná. Účasť na práci v pracovných komisiách musí schváliť predseda komisie.

 

 

III. Členské a servisné poplatky a hlasy pre Valné  zhromaždenie SAVA

 

Jednorazový vstupný členský poplatok je určený  Stanovami SAVA a platí ho záujemca o členstvo v SAVA po písomnom prejavení záujmu o členstvo v SAVA. Po nesplnení podmienok nevzniká záujemcovi o členstvo nárok na vrátenie príspevku. Pri opakovanom uchádzaní sa o členstvo záujemca už ďalší poplatok neplatí. Jednorázový vstupný členský poplatok platí opakovane iba taký záujemca, ktorý už v minulosti bol členom SAVA a z asociácie dobrovoľne vystúpil, alebo bol vylúčený.

 

 

III.a. Poplatky riadneho člena

 

Jednorazový vstupný členský poplatok: 830 €

Ročný členský poplatok:  300 €

 

Riadny člen pri hlasovaní disponuje podľa Stanov SAVA 4 hlasmi.

 

III.b. Poplatky pridruženého člena

 

Jednorázový vstupný členský poplatok: 830 €

Ročný členský poplatok: pri plnení jedného štandardu 300 €

pri plnení aspoň dvoch štandardov 300 €
 

Pridružený člen, ktorý dodržiava jeden minimálny štandard disponuje podľa Stanov SAVA pri hlasovaní 2 hlasmi; pridružený člen, ktorý dodržiava dva a viac minimálnych štandardov disponuje pri hlasovaní 3 hlasmi.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.