Uncategorized

Závery kontroly dodržiavania metodologických štandardov v oblasti kvantitatívneho výskumu.

Dňa 17.8.2017 bola na adresu Slovenskej asociácie výskumných agentúr(SAVA) doručená žiadosť kandidáta na župana Banskobystrického samosprávneho kraja, pána Martina Klusa, o kontrolu priebehu terénneho zberu na tému volieb do VÚC v banskobystrickom kraji. Slovenská asociácia výskumných agentúr na základe podnetu začala na základe interných smerníc voči svojej členskej agentúre Focus, s.r.o. kontrolu dodržiavania metodologických štandardov v […]

Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. zo dňa 12. 11. 2015, vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len […]

Upozornenie pre verejnosť

Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) na základe podnetov,  obdržaných od verejnosti  o platených SMS službách, ktorých objednanie je maskované  ako účasť na  zákazníckom prieskume , preverila aktivity subjektu, vystupujúceho od 8.9.2014 na stránke Facebook.com pod názvom Market Research Online Slovakia.   Na Facebook  stránku tohto subjektu smerovala reklama, zobrazovaná používateľom, ktorá ich informovala o tom, že boli vybraný […]

Vyjadrenie stanoviska pre potreby Ústrednej volebnej komisie

Na základe žiadosti Ústrednej volebnej komisie pre voľby predsedov a poslancov samosprávnych krajov 2013, v ktorej bola SAVA požiadaná o  vyjadrenie  stanoviska k postupu  dvoch výskumných agentúr (AGENTÚRA MVK s.r.o. a Focus, s.r.o.)  pri zisťovaní názorov  obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) k téme zisťovania predvolebných preferencií kandidátov na  predsedu BSK, zrealizovala SAVA informatívne overenie odborných metodologických postupov uvedených […]

SAVA je tu na to, aby zadávatelia dostávali spoľahlivé a kvalitné informácie !

SAVA KONTROLUJE U ČLENOV PODĽA MINIMÁLNYCH ŠTANDARDOV: anketársku sieť, zaškolenie anketárov, kontroly uskutočnených rozhovorov anketármi, spoľahlivosť postupov pri zadávaní údajov do PC a zadávacích softvérov pri kvantitatívnych prieskumoch, kvalifikáciu moderátorov a formálny priebeh zberu údajov pri kvalitatívnych výskumoch.

DESATORO SAVA

  dodržiavať pri prieskumných aktivitách Etický kódex ESOMAR-u, dbať u svojich členov na dodržiavanie všetkých metodických a etických štandardov výskumu trhu a verejnej mienky, a to najmä voči klientom členov SAVA, dozerať, že členovia Združenia nebudú spájať výskum trhu a verejnej mienky s aktivitami s ním nezlučiteľnými, t. j. najmä reklamou, predajom tovaru a služieb, dohliadať, že členovia […]

Máme novú web stránku!

Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA 23.01.2013

Dňa 23. 01. 2013 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej asociácie výskumných agentúr  SAVA, na ktorom bolo zvolené nové predsedníctvo SAVA. Predsedom SAVA sa stal Václav Hřích(AKO, s.r.o.), I. podpredsedom Ivan Dianiška (FOCUS, s r.o.) a II. podpredsedom Martin Mravec (GfK Slovakia, s. r. o.). Valné zhromaždenie ďalej schválilo plán činnosti asociácie na rok 2013. O […]